menu button
سبد خرید شما
تست روانشناسی

تست های روان شناسی برای تعیین مولفه های اصلی مشکلات روانی، شناخت شخصیت و رفتار و... کاربرد دارند. تست روان شناسی فرایندی است که در شناسایی نقاط ضعف و نقاط قوت شخص به او کمک می کند.

چقدر شبیه والدینتان هستید؟

چقدر شبیه والدینتان هستید؟

خانواده

معرفی آزمون
چقدر به همسرتان نزدیک هستید؟

چقدر به همسرتان نزدیک هستید؟

خانواده

معرفی آزمون
آیا می‌توانید اظهارنظر کنید؟

آیا می‌توانید اظهارنظر کنید؟

خودشناسی

معرفی آزمون
آیا والدین خوبی هستید؟

آیا والدین خوبی هستید؟

خانواده

معرفی آزمون
آیا از قدرت پنهان لباس‌هایتان خبر دارید؟

آیا از قدرت پنهان لباس‌هایتان خبر دارید؟

خودشناسی

معرفی آزمون
چقدر وقت شناس هستید؟

چقدر وقت شناس هستید؟

خودشناسی

معرفی آزمون
چقدر خودتان را می‌شناسید؟

چقدر خودتان را می‌شناسید؟

خودشناسی

معرفی آزمون
چقدر تفاوت‌های جنسیتی  را باور دارید؟

چقدر تفاوت‌های جنسیتی را باور دارید؟

خودشناسی

معرفی آزمون
آیا شما خویشتن‌دار هستید؟

آیا شما خویشتن‌دار هستید؟

خودشناسی

معرفی آزمون
چقدر در روابط اجتماعی و دوستی خود موفق هستید؟

چقدر در روابط اجتماعی و دوستی خود موفق هستید؟

خودشناسی

معرفی آزمون
درون‌گرا هستید یا برون‌گرا؟

درون‌گرا هستید یا برون‌گرا؟

خودشناسی

معرفی آزمون
چقدر حسادت می‌کنید؟

چقدر حسادت می‌کنید؟

خودشناسی

معرفی آزمون
چقدر هيجان‌طلب هستيد؟

چقدر هيجان‌طلب هستيد؟

خودشناسی

معرفی آزمون
آیا می‌توانید اعتماد کنید و عاشق شوید؟

آیا می‌توانید اعتماد کنید و عاشق شوید؟

خودشناسی

معرفی آزمون
آیا می‌‌توانید علائم زبان بدن را بخوانید؟

آیا می‌‌توانید علائم زبان بدن را بخوانید؟

خودشناسی

معرفی آزمون
چقدر با دیگران همدردی می‌کنید؟

چقدر با دیگران همدردی می‌کنید؟

خودشناسی

معرفی آزمون
آیا شروط یک ازدواج موفق را می‌شناسید؟

آیا شروط یک ازدواج موفق را می‌شناسید؟

خانواده

معرفی آزمون
آيا زود از كوره در می‌رويد؟

آيا زود از كوره در می‌رويد؟

خودشناسی

معرفی آزمون
چقدر انعطاف‌پذیر هستید؟

چقدر انعطاف‌پذیر هستید؟

خودشناسی

معرفی آزمون
چقدر مضطرب هستید؟

چقدر مضطرب هستید؟

خودشناسی

معرفی آزمون
قوه تخیل شما تا کجا پرواز می‌کند؟

قوه تخیل شما تا کجا پرواز می‌کند؟

خودشناسی

معرفی آزمون
تا نقطه انفجار چقدر فاصله دارید؟

تا نقطه انفجار چقدر فاصله دارید؟

خودشناسی

معرفی آزمون
چگونه موقعیت‌های دشوار را اداره می‌کنید؟

چگونه موقعیت‌های دشوار را اداره می‌کنید؟

خودشناسی

معرفی آزمون
footer background