هر روز از ساعت ۹ تا ۵ بعد از ظهر

راه سوم

رایگان


همیشه راه سومی وجود دارد


مشاهده

  1. اتفاقات اند که به حساب می آیند نه توجیهات!
  2.  از عمدی پنداشتن رفتار دیگران دست بردار!
  3.  استاد جشن گرفتن شویم!
  4.  اگر به مشکلی برخوردی، بزرگ بیندیش!
  5.  با سرسره به سمت بالا نمی روند!
  6.  با کارت زندگی کن!
  7.  به جای گله از سنگینی بار زندگی، شانه هایت را بزرگ تر کن!
  8.  قدم بردار، اما نه برای قهرمانی!
  9.  مترسک ها هرگز موفق نمی شوند!
  10.  همه چیزها به یک اندازه مهم نیستند!

خوشحال میشویم نظراتان را با ما به اشتراک بزارید