راه سوم

رایگان


راهي براي زندگي بهتر


مشاهده

اتفاقات‌اند که به حساب می‌آیند نه توجیهات! 

از عمدی پنداشتن رفتار دیگران دست بردار! 

استاد جشن‌گرفتن شویم!

اگر به مشکلی برخوردی، بزرگ بیندیش!

با سرسره  به سمت بالا نمی‌روند!

با کارت زندگی کن!

به جای گله از  سنگینی بار زندگی، شانه‌هایت را بزرگ‌تر کن!

قدم بردار،  اما نه برای قهرمانی!

مترسک‌ها هرگز موفق نمی‌شوند!

همه چیزها به یک اندازه مهم نیستند!

خوشحال میشویم نظراتان را با ما به اشتراک بزارید