ثبت نام | کاربر گرامی خوش آمدید!

آرشیو مجلات

شماره 339-نیمه اول آذر ماه 1395دکتر احمد حلت در سر مقاله این شماره موفقیت از خطر اضطراب و افسردگی می‌گوید و بسیاری از بیماری‌های جسمی را روان‌تنی می‌خواند:« شـــواهد زیـــادی در جهـــان وجود دارد که می‌گوید بســـیاری از بیماری‌های جســـمی منشـــا سایکوســـوماتیک «روان‌تنـــی» دارنـــد. سایکوســـوماتیک‌ها بیمـــاران جســـمی هســـتند که عوامـــل روانـــی در شـــروع و تشـــدید بیمـــاری آن‌هـــا موثـــر اســـت..»
سهیلا ثقفی در سخن سردبیر این شماره از نحوه تصمیم‌گیری چنین سخن می‌گوید: « تصمیم‌گیـــری بـــرای انجـــام کار، فراینـــدی کامـــلا درونـــی اســـت. امـــا خیلی‌هـــا از آن بی‌خبرنـــد و آن را تـــا مساعدشـــدن شـــرایط بیرونـــی و فراهم‌شـــدن زمـــان و مـــکان مناســـب بـــه تعویـــق می‌اندازنـــد و...» «آتش‌نشان برای آتش‌فشان» عنوان مقاله‌ای از شادی جهرانی در رابطه با عصبانیت و مربوط به صفحه دنیای آدم‌های دوست‌داشتنی است: « وقتـــی کســـی حرفـــی می‌زنـــد که به نظرمـــان بی‌منطق می‌آیـــد، عصبانی می‌شـــویم. وقتی کســـی می‌خواهـــد در کارهایمـــان دخالت کند و نظـــر خـــودش را بـــه ما القا کنـــد، عصبانی می‌شـــویم و ....» ادامه آن را در آخرین شماره موفقیت بخوانید.
«سرعت یا کیفیت» بازار کدام یک از آن‌ها رای می‌پسندد؟ سوالیست که همواره به ذهن افرادی که در بازار کار حضور دارند می‌رسد. پاسخ این سوال کلیدی را از زبان عیسی محمدی نویسنده جوان و مستعد موفقیت و در صفحه دریچه‌ای دیگر بخوانید.

راه سوم این شماره موفقیت می‌گوید: « اگـــر در مســـیر تـــلاش و در جاده موفقیـــت متوجـــه شـــدید عامل یا پدیـــده‌ای قـــادر نیســـت گرهـــی از کارتان بگشـــاید، آن را کنار بگذارید و گزینـــه مفید و موثر بعـــدی را صدا بزنیـــد؛ بنابرایـــن وقتـــی در حـــال پیشـــروی به ســـمت خواسته‌های خود هستید و احســـاس مزاحمی مثـــل تـــرس در وجودتـــان جـــان می‌گیـــرد، نه تنهـــا بایـــد بـــه ســـراغ احساســـی مثبت و تشویق‌کننده و انرژی‌بخشـــی برویـــد، بلکه باید با ایـــن مانع مزاحم هـــم برخوردی جـــدی کنید و حتی بـــرای لحظه‌ای اجـــازه ندهید احســـاس مزاحم به عمـــق درونتـــان نفوذ کنـــد »

در پرونده‌ای با عنوان «تقویت حافظه» ، مرد حافظه ایران چنین می‌گوید: « آرامش باعث افزایش حافظه می‌شود... » . دکتـــر محمد ســـیدا، متولد 1347 در شـــهر مهاباد اســـت. او اکنون مرد حافظـــه ایران و یکی از مردان برتر حافظه جهان اســـت. محمد ســـیدا رئیـــس انجمـــن تقویت حافظـــه ایران، عضو اتاق فکر ســـوئیس، از بنیانگـــذاران روش‌های نوین یادگیـــری و حافظه برتر در ایران اســـت. اینکه او میتواند صدها و هزاران عدد، فرمول و اســـم را در یک لحظه به خاطر بســـپارد...» این مصاحبه بسیار جالب و خواندنی را در شماره 339 مجله موفقیت بخوانید.پرونده ویژه مجله شماره 339  موفقیت در رابطه با «تقویت حافظه» است. برای یادگیری و افزایش قدرت حافظه‌تان با ما در این شماره همراه باشید و مصاحبه اختصاصی موفقیت را با « مهدی مالکی‌نژاد»  مبدع روش G 5  در ایران بخوانید. همچنین چگونگی مدیریت ذهن برای تقویت حافظه و استفاده از دم‌نوش‌های موثر در این‌باره را بیاموزید.آیا می‌دانستید بینش پول‌ساز‌تر از مهارت است؟ « چرا که فقط داشـــتن مهارت شـــما را به جایـــی نمی‌رســـاند، بلکه بینش پشـــتوانه‌ای محکم‌تر برای موفقیت و ترقی محســـوب می‌شـــود....» ادامه مطلب را از زبان کمیل غفور محسنی در این شماره موفقیت مطالعه کنید.


 ندا شاهنوری در حرف‌های خودمانی این شماره موفقیت از «مسری‌بودن بی‌انگیزگی» سخن می‌گوید:« یکـــی از علت‌هایـــی که آدم‌ها دســـت به هیچ کاری نم‌یزنند و فقط یک گوشـــه می‌نشـــینند و گذر عمر را تماشـــا می‌کنند، بی‌انگیزگـــی اســـت. آدم بی‌انگیـــزه اساســـا حوصله دســـت‌زدن به هیـــچ کاری را نـــدارد ....»


«بـــه گفتـــه ملیســـا واکر، آســـیب‌ها و ضایعه‌های روحـــی و روانی قربانیان را به ســـکوت وامی‌دارنـــد»  اما ایـــن هنر‌درمانگر خلاق، معتقد اســـت هنـــر می‌تواند به انســـان‌هایی کـــه از زخم‌های روانـــی رنج می‌برند کمک کند تا سکوتشـــان را بشـــکنند و درمان شـــوند. در این ســـخنرانی الهام‌بخـــش، واکر نشـــان می‌دهـــد که چگونه هنـــر و به صورت خـــاص هنر نقاب‌ســـازی، می‌تواند به ســـربازانی کـــه در جنگ حضور داشـــته‌اند و با این اختلال دســـت وپنجه نرم می‌کنند، کمک کند...... ادامه مطلب را در تد این شماره موفقیت بخوانید.
هـــر روز بـــا افراد زیادی که در صنف‌های مختلف مشـــغول به کارند، برخورد می‌کنیم که از فقدان ســـرمایه برای شـــروع به کار می‌نالند. افراد زیادی هم هســـتند که ایده‌های بســـیار جالب وســـودآوری دارند، اما به دلیل نداشتن پشتوانه مالی و حامی در ایـــن زمینه، هرگز نتوانســـته‌اند طرح‌ها و برنامه‌هایشـــان را عملی کنند. اما عرفان قامتی در این شـــماره قصد دارد تا حدودی این مشـــکل را حل کند و از روش‌هایی بگوید که با به کارگیری آن‌ها، حتی بدون ســـرمایه، بتوانید کارتان را شروع کنید.

«تنها موردلازم برای پیروزی شر این است که انسان‌های خوب کاری انجام ندهند» هفت جمله کلیدی اینچنینی دیگر را از زبان ناهید مومن خانی در این شماره موفقیت بخوانید.

ابراهیم حلت آبادی فراهانی، رئیس شورای تحریریه مجله موفقیت،  در این شماره با مهندس «مهدی فیروزان» مدیرعامل مجموعه «شهر کتاب» مصاحبه می‌کند. مجموعه شـــهر کتاب، شهری زیبا و آرام برای دانستن، یکی از معدود اماکن فرهنگی خصوصی اســـت که مورداســـتقبال همه اقشـــار جامعه از هر رده ســـنی قرار گرفته اســـت. تقریبا می‌تـــوان گفـــت دنبـــال هر محصول فرهنگی که باشـــید می‌توانید با گشـــت کوتـــاه و دلپذیری در شـــهر کتاب آن را پیـــدا کنید . این مصاحبه خواندنی را در شماره 339 موفقیت بخوانید.کوکولوژی نوعی بازی روان‌شناســـانه بوده که برای رفع خســـتگی ذهن توســـط یک پروفســـور ژاپنی طراحی شده اســـت. ایـــن بازی طبـــق اصول روان‌شناســـی کمک می‌کند هر فـــردی بتواند به راحتـــی دنیای ذهـــن را مطالعه کند. کوکولوژی این شماره به نام « کار در رستوران » برای استفاده مخاطبان صمیمی موفقیت آماده شده است.


«مربی خصوصی خودتان باشید» و سخت‌کوشی را به یک عادت تبدیل کنید.عادت‌ها را باید برای خود آسان بگیرید و این آسان بودن را زیبا ببینید. باب لیتوین، تنیســـور حرفه‌ای و مشـــاور ارشداقتصادی در وال اســـتریت بوده و تاکنون موفق به کسب مدال‌های بسیاری در مســـابقات داخلی آمریکا و مســـابقات جهانی شـــده اســـت. اما راز موفقیت او چیســـت؟ پاسخ را در این شماره موفقیت مطالعه کنید.
 «چطور روابط خوبی با دیگران برقرار کنیم؟» عنوان مقاله‌ای از یکتا فراهانی است: « همـــه مـــا در زندگـــی کنونی و اجتماعـــات امروزی، ناچاریم با دیگـــران ارتباط برقرار کنیم و طبیعتـــا ا گر در این امـــر، به خوبی عمل کنیم، درزندگـــی اجتماعـــی خود نیز به موفقیت بیشـــتری دســـت خواهیـــم یافت؛»

حتما تاکنون برایتان اتفاق افتاده است که مدت‌ها گرفتار دردی مثل سردرد یا معده درد باشید و برای درمان آن به پزشکان مختلفی مراجعه کرده باشید، حتی آزمایش‌های فراوانی را هم انجام داده‌اید، اما درنهایت تمام پزشکان به شما گفته‌اند که هیچ مشکلی ندارید و مشکلتان روحی یا عصبی است یا گاهی متوجه می‌شوید که در خانه، کسی به شما توجه نمی‌کند و برای جلب‌توجه بیشتر اعضای خانواده‌تان به عمد یا غیرعمد تظاهر به بیماری می‌کنید. این قبیل دردها و بیماری‌ها، «بیماری‌های روان‌تنی» نامیده می‌شوند که موضوع پرونده ویژه این شماره مجله موفقیت هستند. در این باره با دکتر پروین ناظمی و دکتر سعید ایمانی گفت‌وگو کرده‌ایم تا بیشتر با انواع این بیماری‌ها آشنا شویم و بدانیم برای درمان آن‌ها باید چه کنیم.
«مهارت‌های زندگی» توانایی‌هایی هستندکه به ما کمک می‌کنند تا در موقعیت‌های گوناگون عاقلانه و درست رفتار کنیم؛ به‌طوری‌که با خود و دیگران سازگارانه ارتباط برقرار کرده و بدون خشونت مسائل پیش‌آمده را حل کنیم تا هم موقعیت‌های خوبی در زندگی به‌دست بیاوریم و هم در زندگی احساس شادمانی داشته باشیم. این مقاله جذاب را در این باره در شماره 339 موفقیت بخوانید.


«بسیاری از والدین مدام از این موضوع شکایت می‌کنند که به دلیل رفتار نادرست کودکشان در مهدکودک، مدرسه یا خانه با آن‌ها درگیری لفظی دارند. برای رفع این مسئله لازم است دلایل پرخاشگری کودکتان را بفهمید. بچه‌ها هرقدر کوچک‌تر باشند، یافتن دلیل پرخاشگری آن‌ها سخت‌تر خواهد بود. گاهی اوقات دلیل پرخاشگری کودک می‌تواند کمبود خواب، خستگی یا شرایط نامطلوب باشد. اما در بسیاری از موارد کودکان بزرگ‌تر دلایل مشخصی برای پرخاشگری دارند. » این مقاله را درباره پرخاشگری کودکان در مجله 339 موفقیت بخوانید.


 افراد زیادی از بی‌خوابی رنج می‌برند؛ یعنی مدت زیادی در رختخواب دراز می‌کشند، اما نمی‌توانند بخوابند و سرانجام با سختی بسیار خوابشان می‌گیرد، ولی درطول شب مکررا بیدار می‌شوند. افرادی که شب‌ها نمی‌توانند به‌موقع و مناسب بخوابند، وقتی صبح ازخواب بیدار می‌شوند، احساس خستگی می‌کنند و بدین ترتیب کارایی‌شان درکل روز پایین می‌آید. حال اگر این وضعیت چندین روز ادامه پیدا کند چه می‌شود؟! درواقع بی‌خوابی همان عدم توانایی خوابیدن عمیق و کافی درطول شب است که امکان دارد به

علت استرس، مشکلات روانی، احساسات شدید و... اتفاق بیفتد. تحقیقات بسیاری انجام شده است که م یتواند به افرادی که مشکل خوابیدن دارند، کمک کند. در مقاله «خوب بخوابید» به شما راهکارهایی را ارائه می‌دهیم تا بتوانید کیفیت خوابتان را بهبود ببخشید.


«جی پی اس » عنوان مطلب طنزی از ندا شاهنوری است. خنده‌های عمیقتان را با ما در این شماره سهیم باشید
در طالع بینی این شماره، آینده خود را با ما ورق بزنید. دی ماهی‌ها باید بدانند که:  « بهتـــر اســـت افـــکار و ایده‌هایـــت را در جایـــی یادداشـــت کنـــی تـــا زود فراموش نشـــود. شـــریک زندگـــی‌ات را از خودت راضی نگه دار و او را بـــا بداخلاقی از خودت نران»


تعداد بازدید: 2569
دانلود مجله   ارسال به دوستان
امتیاز کاربران:

اشتراک گذاری

نظری ثبت نشده است

فرم ثیت نظر

سبد خرید

تعداد: 0
قیمت: 0  ریال

تمام حقوق این سایت متعلق به مجله موفقیت می باشد.