ثبت نام | کاربر گرامی خوش آمدید!

آرشیو مجلات

شماره 337-نیمه اول آبانماه 1395


دکتر احمد حلت در سرمقاله این شماره موفقیت می‌گوید: «مهم‌ترین کارجهان خانه‌داری است» زنان کارآفرین می‌توانندبه شکلی خستگی‌ناپذیرتمام فوت وفن‌های این حرف هراف رابگیرند. مارتا،بانوی هلندی که امروزبیش از 70 سال سن دارد،ثروتمندترین زن خانه‌دارآمریکایی است.

سهیلا ثقفی در سخن سردبیر این شماره موفقیت در رابطه با الویت‌بندی کارهایمان سخن می‌گوید: «این که صبح ازخواب بیدارشویم ودرذهن خودیک فهرست طولانی ازکارهایی راکه بایدانجام شوند،لیست کنیم وبدون اولویت‌دهی به آن‌ها،بخواهیم انجام شان بدهیم،ممکن است بعضی ازکارهای مهم واساسی رانادیده بگیریم ودرنهایت باگذشت روزها،کوهی عظیم مقابلمان سبزشودکه وادارمان کندتغییرات ناخواسته وناخوشایندی رابپذیریم که هرگز دراولویت مان نبوده‌اند...»

کودکان آینده ماهستندوالبته خودشان نیزبایداین واقعیت راباورداشته باشند. اهمیت این موضوع باعث شده است نادیالوپزیک مرکز آموزشی رادرقلب محله براونزویل منطقه بروکلین،یکی ازمحروم‌ترین وخشونت‌بارترین محله‌های شهرنیویورک،تأسیس کند. نادیا معتقداست همه کودکان استعدادها وتوانایی‌های درخشان وبالقوه‌ای دارندکه بایدبالفعل شوند. دراین سخنرانی کوتاه وپرانرژی،بنیانگذارموسسه آموزشی ماتهالبریجز،به مانشان می‌دهدکه شاگردان ممتازمدرسه ‌اش چگونه می‌توانندآینده‌ای روشن‌تربرای خودوخانواده‌شان رقم بزنند. ادامه این مطلب را در تد شماره 337 موفقیت بخوانید.
راه سوم این شماره موفقیت می‌گوید: « شمااگرباآدم‌های موفق نشست‌و‌برخاست داشته باشید،می‌بینید درنگاه آنهاهیچ چیزی ثابت وغیرقابل تغییر نیست وآنان علاقه دارند همه چیزهایی راکه بقیه ثابت وایستا می‌دانند،دگرگون کنند. درواقع دلیل موفق شدنشان هم همین است که عوض‌شدن را ازعمق وجودخودباوردارند.


می‌گوینداحتیاط،شرط عقل است. درواقع احتیاط آناست که پیش ازانجام کاری تمام جوانب آنکاررابسنجیم وبا دوراندیشی ودرنظرگرفتن پیامدهای گوناگون آن امر،دست به عمل بزنیم.امابرای اینکه کارمان راهرچه درست‌ترانجام بدهیم ومطمئن باشیم که حدالامکان،خط او اشکالی درآن پیدانخواهدشد،نیازبه محکم‌کاری داریم که خوداززیرشاخه‌های احتیاط است. حال اگراحتیاط ومحکم‌کاری،ازشرط عقل فراتربرودواگربه جای ایجادث باتوآرامش برای خودمان ودیگران،تندی وخشونت وناآرامی به ارمغان بیاورد،چه می‌شود؟ پاسخ این سوال را دردنیای آدم‌های دوست داشتنی شماره 337 موفقیت بخوانید.

کوشا جافریان رتبه 3 کنکور ریاضی امسال در مصاحبه با بیتا حلت آبادی فراهانی می‌گوید: «من میانگین 5تا 6ساعت درروزهای مدرسه درس می‌خواندم و 10 تا 12 ساعت درروزهای تعطیل. اینکه می‌توانستم به این میزان درس بخوانم به نظرمن به‌خاطرهمین علاقه بود. البته درکناراین موضوع سعی می‌کردم تفریح مراهم داشته باشم وآنقدرخودم رامحدودنکنم که علاقه‌ام به درس‌خواندن ازبین برود. من تلاش وتفریح رادرکنارهم داشتم... ادامه این مصاحبه را در شماره 337 موفقیت بخوانید و از تجربیات این فرد موفق استفاده کنید.


«هفت ویژگی فروشندگان برتر» عنوان مقاله‌ای از ژان بقوسیان است که به نقش تعیین‌کننده نگرش و کیفیت تفکر در افزایش فروش می‌پردازد و می‌گوید: «فروش باقانون طلایی: یعنی بادیگران طوری رفتارکنیدکه دوست داریدباشما رفتارکنندراتمرین کنید. فقط کلمه رفتاررابافروش جایگزین کنید»«بیزینس به وقت جوانی» عنوان مقاله ای است در رابطه با یک راهنمای جمع وجوربرای کسب وکارهای دانشجویی که موضوع پرونده ویژه این شماره است: «وقتی پس ازسال‌ها درس‌خواندن وارد دانشگاه می‌شوید،مدتی که می‌گذرد،تازه به این نتیجه می‌رسیدکه ای بابا دیگرباید پولی هم برای خودمان دربیاوریم؛یعنی باهمان سبک وسیاق سابق نمی‌توان به زندگی ادامه داد.به هرحال دیگر 18 سال راردکرده و واردسن قانونی شده‌ایم وهمه به مابه چشم دیگری نگاه می‌کنند...» . همچنین عنوان « دغدغه‌ای به نام اشتغال » عنوان مقاله‌ای در این رابطه است آن را می‌توانید در شماره 337 موفقیت بخوانید.


«بعضی‌هاازتنهایی فرارمی‌کنندوبعضی‌هاهم به آن پناه می‌برند. بعضی‌هاعاشق تنهایی هستندوبعضی‌ها ازآن متنفرند. تنهایی می‌تواندنتیجه یک اتفاق ساده یایک تصمیم شخصی باشد،اماهرچه که هست،حالاجزئی اززندگی ماشده که بایدباآن کناربیاییم..» گریز و ناگریزی‌های تنهایی موضوع حرف‌های خودمانی ندا شاهنوری در این شماره موفقیت است.

«اجتماعی‌ترباش هرفردی می‌تواند دوست تو باشد » 8 جمله کلیدی این چنینی را در هشت نکته، هشت تغییر این شماره موفقیت بخوانید و آن را با دوستان خود اشتراک‌گذاری کنید.


«از شغل ساده امروز تا موفقیت فردا» عنوان مقاله‌ای از عیسی محمدی در رابطه با موفقیت شغلی است: «بیکاری،بدکاری،کارهایی که دوست داشته نمی‌شوندو... جزومسائل رایج امروزجامعه ایرانی شده است. همه می‌روند درس می‌خوانند،به امیداینکه کارهای خوبی پیداکنند،ولی خبری ازکارهای خوب نیست. درنتیجه باهمان مدارک تحصیلی بالادرگیرکارهای کوچک وخردمی‌شوندوسرانجام،نا امیدی وافسردگی و... هم ازراه می‌رسد.»«تغییرنگرش، اولین قدم موفقیت زنان خانه‌دار» از زبان دکتر «میترا نیک‌آمال» است که موضوع پرونده ویژه این شماره مجله موفقیت است. دکتر نیک آمال در این مصاحبه چنین می‌گوید: «درگذشته معمولاکارخانم‌هادرمنزل وانجام کارهای خانه ونگهداری ازبچه‌هاخلاصه می‌شدوکمترخانمی بیرون ازمنزل کارمی‌کرد،اما با گذشت زمان شرایط زندگی مرد متغییرکرد. الان دیگرخانم‌های بسیاری بیرون ازمنزل کارمی کنندوالبته درکنارآن به امورخانه می‌پردازند..»
کارهایی هست که زن‌های خانه‌دارمی‌توانندباآن درآمدزایی کنند.«مزد کدبانو‌بودن» مقاله‌ای از محمد وفایی است در رابطه با کارآفرینی زنان: «معمول ازن‌هارابه هنرمندبودن وآینده‌نگری می‌شناسیم،کسانی‌که توانایی پیش‌بینی مشکلات آینده رادارندوبادوراندیشی خانواده‌شان رااز بحران‌های پیش‌آمده نجات می‌دهند.»

«بسیاری ازخانم‌های خانه‌داردوست دارند برای خودشان کسب درآمدکنندتاهم بتوانندبه همسرانشان درمخارج خانه کمک کنندوهم برای خودشان پس‌اندازی داشته باشند،امابه دلایل مختلف نمی‌توانندوقت زیادی راخارج ازخانه به کارکردن اختصاص دهندوهمین کمبودوقت موجب می‌شود آن‌ها نتوانندفعالیت اقتصادی معناداری داشته باشند»دراین مطلب نکاتی رادرمورد کسب وکارهای خانگی تذکرمی‌دهیم که به این خانم‌هاکمک می‌کندبتواننددرخانه کسب وکارموفقی راه بیندازند..»ادامه این مطلب را در شماره موفقیت 337 بخوانید.

آزمون‌‌ کوکولوژی «در اتاق روان‌شناس » که مجموعه‌ای بسیار سرگرم‌کننده و مفید از بازی‌های روانشناسی است هم در شماره جدید موفقیت برای مخاطبان صمیمی موفقیت آماده شده است


تاثیرروابط پدرومادر برکودکان عنوان مقاله ایست از یکتا فراهانی که در این شماره موفقیت 337 می‌خوانید. در این مقاله یکتا فراهانی می‌گوید: «یکی ازعوامل اساسی برنحوه رشدافراد،روابط بزرگسالان باکودک است.درحقیقت باید بگوییم والدین جزونخستین بزرگسالانی هستندکه کودک تحت‌تاثیرآنهاقرارمی‌گیرد؛چراکه والدین..»


«درشرایط سخت وبحرانی چگونه هوای همدیگرراداشته باشیم؟» عنوان مقاله‌ایست در بخش ارتباطات مجله موفقیت چرا که هدایت ومدیریت بحران درزندگی زناشویی نیزبسیارمهم وتعیین‌کننده است. دربخش قبل دکترمصطفی فروتن،مشاور و روان‌شناس نکات مهمی درموردوقوع بحران بین زوجین،ازجمله تعریف بحران،بحران درزندگی زناشویی،سبک‌های مختلف برخوردزوجین هنگام وقوع بحران و...،یادآوری کردواکنون به بخش‌های دیگری ازآن،اشاره خواهدشد.
« سحرخیزی اجباری»داستانی طنز به قلم طناز مجله موفقیت، ندا شاهنوری است که از خواندن آن در قسمت سرگرمی این شماره از مجله موفقیت لذت
خواهید برددر بخش سرگرمی ‌و انتهایی مجله پیش بینی‌های نیمه اول آبان ماه برای متولدین ماه‌های مختلف نکاتی مطرح شده که خواندنش خالی از لطف نیست. مثلا آذر ماهی‌ها بدانند: « قدراطرافیانت رابدان وبه خوبی با ایشان همراه باش
. کدورت‌هایی راکه بین تو وخانواده‌ات به وجودآمده،هرچه زودتربرطرف کن برای آشتی کردن....»

تعداد بازدید: 2572
دانلود مجله   ارسال به دوستان
امتیاز کاربران:

اشتراک گذاری

نظری ثبت نشده است

فرم ثیت نظر

سبد خرید

تعداد: 0
قیمت: 0  ریال

تمام حقوق این سایت متعلق به مجله موفقیت می باشد.