ثبت نام | کاربر گرامی خوش آمدید!

آرشیو مجلات

شماره 335-نیمه اول مهر ماه 1395

شماره 335-نیمه اول مهر ماه 1395


حکایت عجیبی است هوای پاییزعاشقانه، دراین فصل هرکس به حال خود نگاهش می‌کند. عاشقان،عاشق‌ترمی‌شوندوتنهایان،تنهاتر.برگ ریزان درختهاوخش‌خش برگ‌هانشانه شروع‌شدن فصل قصه‌هاست.پاییز،غم رادرعمق درون خود مهمان کرده است.... ادامه این مطلب را زبان دکتر احمد حلت در سرمقاله 335 موفقیت بخوانید.سهیلا ثقفی در سخن سردبیر مجله موفقیت شماره 335 می‌گوید: «نفردومیه موجود دارد!» و در رابطه با معجزه حضور دائمی خداوند سخن می‌گوید.درحقیقت همه افردامی‌توانندرابطه صمیمانه ورفاقت عمیقی که بین ماوخدای عالم برقراراست،داشته باشند،ولی متاسفانه بسیاری گمان می‌کنندخداوند باآن‌هاقهرکرده است وکمکشان نمی‌کندوبه همین دلیل به ناچارباید بارسنگین دشواری‌هاوسختی‌های زندگی رابه تنهایی بردوش بکشند.هرماه،حدود۱۰هزارنفرعبارت آیامن زشت هستم؟رادرگوگل جست‌و‌جومی‌کنند.مگان رمزی ازدست‌اندرکاران پروژه اعتمادبه نفس شرکت داو است. به نظراو،بخش زیادی ازاین هزارنفررادختران جوان تشکیل می‌دهند.مگان دریک سخنرانی بهشدت تأثیرگذار،اثرات باورنکردنی پایین‌بودن سطح اعتمادبه بدن وظاهررابه ما یادآوری می‌کندوراه‌حل‌هایی رادراختیارما نمی‌گذارد. ادامه مطلب را درTED شماره 335 موفقیت بخوانید.


پاییز،خوش‌رنگ ولعاب‌ترین فصل خداست وتونالیته رنگ دراین فصل بی‌انتهاست. این فصل زیباودل‌انگیزبرای همه ماخاطرات زیادی رابه همراه دارد ووقتی اسمش رامی‌شنویم،فوراچیزهای زیادی درذهنمان نقش می‌بندد. ماهم فکرکردیم بدنیست که درآستانه پاییز سال 95 بخشی ازنوستالژی‌های پاییزی مشترک رامرورکنیم ودر کوچه‌های گذشته،قدمی بزنیم.این مطالب را در پرونده ویژه شماره 335 موفقیت بخوانید.


این که افراد درزمان‌های مختلف حالات روانی متفاوتی داشته باشند،امری کاملاطبیعی است. مثلابی‌حوصله ‌بودن درزمستان رابسیاری افرادتجربه می‌کنند. اماوقتی این حالات ازحدی فراترمی‌روندکه امور جاری زندگی فرد رابه طورجدی تحت تاثیرقرارمی‌دهد،می‌توان آن رابه عنوان یک اختلال بررسی کرد. اختلال عاطفی فصلی که به نام افسردگی فصلی مشهوراست،ازاین دسته اختلال‌هاست. اختلال عاطفی فصلی معمولاازپاییزی ازمستان شروع می‌شودوتاپایان فصل سردهم ادامه دارد. ادامه این مطلب را در پرونده ویژه شماره 335 موفقیت بخوانید.گاهی رفتارنیکوی چند انسان نیک‌رفتار،بیش ازهرپندوهرسخنی تأثیرگذارمی‌شودودراینجا انتخاب باماست که آیاخود،داوطلبانه بارفتارنیکمان،دیگران راهم به نیکویی دعوت کنیم یادست روی دست بگذاریم ومنتظرروزی شویم که دیگران،رفتارشان اصلاح کنند،ناخوشی‌هارابه خوشی تبدیل کرده ودنیارابرایمان گلستان کنند. آیااساساچنین روزی خواهدرسید؟پاسخ این سوال را در مطلب دکتر شادی جهرانی و صفحه دنیای آدم‌های دوست داشتنی بخوانید.

 دکتر احمد حلت در راه سوم این شماره پیامی تکان‌دهنده می‌دهد که قراراست باآن خیلی‌هااز خواب گران بیدارشوندوبه خودشان بیایند. راه سوم این شماره می‌گوید: «گمان نکنید تعدادگزینه‌هایی که می‌توانیدانتخاب کنید،بی‌شماراست؛پس لازم است عاقلانه وبااحتیاط گزینه‌های دراختیارتان رابسوزانید.»درشماره قبل،حرف‌های یک نوجوان راخواندیم که ازدخالت‌های پدرومادرشبی زاربودوازاینکه پدرومادرش حتی رنگ لباس،مدلمو،رشته تحصیلی وهمه چیزمربوط به زندگی اوراانتخاب می‌کنند،اززندگی خودمأیوس شده بود؛همچنین درادامه همان مطلب مناظره مادرآن نوجوان راباروان‌شناس حوزه نوجوان مطالعه کردیم؛مناظره‌ای که درآن مادرازنگرانی‌های خوددرباره نوجوانش سخن می‌گفت وازبی‌نتیجه‌بودن تلاش‌هایش درارتباط بافرزندخودعاصی شده بود.همانطورکه گفتیم درصفحه نوجوان موفق سعی داریم باارائه واقعیات زندگی نوجوانان کشورمان،آسیب‌های پیشروی آنهارابشناسیم وازآن‌هاجلوگیری کنیم. ادامه مطلب رادراین شماره باهم می‌خوانیم.
اغلب مابه خودمان توجه نداریم وبه آنچه درذهن وبدنمان درحال رخ‌دادن است،آگاه نیستیم.این عدم توجه به خوددربسیاری ازتنش‌هاوبیماری‌هایی که تجربه می‌کنیم،نقش دارد.دراین شماره درباره به وشیاری صحبت می‌کنیم که همین توجه ساده به خودواطرافمان است.روش بازاریابی برای کسب وکارهای کوچک با سرمایه کم، مقاله‌ایست که ازکتابی بسیارکاربردی برای کارآفرینان گرفته شده به نام «تبدیل رویابه سود» وهنوزبه فارسی ترجمه نشده است. این مقاله را در شماره335موفقیت بخوانید


خیلی ازما،نسبت به مدیریت زمان وجمع‌وجور‌‌کردن کارهایمان،نگاه یغیرواقعی داریم؛ یعنی معتقدیم حالااگرشد،شدواگرنشدهم خب نشده است دیگر!نتیجه چنین نگاهی می‌شوداینکه ماهمان زمانی رادراختیارداریم که دیگرآدم‌های موفق هم دراختیاردارند،ولی مانمی‌توانیم کارهایمان رادرست وحسابی به سرانجام برسانیم. مشکل ازکجاست؟درواقع مشکلی نیست،امامسئله درنگاهِ برعکس مابه ماجرای مدیریت زمان است که باعث شده کارها خراب شودوما نتوانیم امورات مان رادرست‌وحسابی جمع‌وجورومدیریت کنیم. حتما می‌پرسیدمسئله نگاه برعکس ماچیست؟اگربه ادامه مقاله در شماره 335بیایید،عرض خواهیم کرد.
آیامی‌خواهیدمحصولات شمابیشتردیده شودوافرادمرتبط باکسب‌وکارومحصولات تان شمارابا اشتیاق دنبال کنند؟اینستاگرام یک راه‌حل عالی برای این خواسته‌هاست.برای مدیریت صفحه اینستاگرام اصولی وجودداردکه رعایت آن‌هابرای افزایش دنبال‌کنندگان وافزایش فروش ضروری است.این راه‌حل‌ها را در آخرین شماره موفقیت 335 بخوانید.آزمون‌های‌ کوکولوژی «پیراشکی کرم‌دار» که مجموعه‌ای بسیار سرگرم‌کننده و مفید از بازی‌های روان‌شناسی است هم در شماره جدید موفقیت برای مخاطبان صمیمی موفقیت آماده شده است.


بحث جراحی‌های پلاستیک وعمل‌های زیبایی،بحث چالش‌برانگیزوهمواره داغ دربین مردم ومتخصصان روان‌شناسی وجامعه‌شناسی بوده است. مسئله جراحی زیبایی همیشه موردمناقشه بوده،برخی آن رابا دید منفی نگاه می کنندوبرخی دیگرضمن پذیرفتنش،ازآن وکسانی که به این اعمال روی می‌آورند،حمایت می‌کنند؛اینکه جراحی زیبایی چه زمینه‌ها یروحی وروانی داردوچرامابه آن راضی می‌شویم،موضوع مصاحبه این شماره ماست. درپرونده این شماره،عمل‌های زیبایی رااز زوایای مختلف مورد بررسی قراردادیم.؛بنابراین برای واکاوی دلایل روحی وروانی یکی ازپربحث‌ترین ودرعین حال پرطرفدارترین انواع جراحی‌ها نه تنهادرایران،بلکه درسراسرکره زمین،بادکترحنیف صادقی گفت‌وگوکردیم که درادامه می‌خوانید.

سوسن پرورمتولد 30 دی ماه سال 54 و مجرداست. اومدتی به خاطرشایعه عمل زیبایی چهره‌اش خیلی خبرسازشده بودودرمسابقه‌ای که دربرنامه خندوانه اجراشد،بارای مردم نفراولش دوهمین نشان داداوبسیارمحبوب است. خانم پرورسادگی فوق‌العاده دلنشینی داردو بسیاربشاش وفعال است،به جزئیات اهمیت نمی‌دهد،بامعرفت رفتارمی‌کندوبسیاردوستدارحیوانات است. مصاحبه با سوسن پرور را در شماره 335 موفقیت بخوانید.
یکی ازدلایلی که بشرهمیشه برای کسب آمال وآرزوهای خودبامشکل مواجه شده،این بوده است که هیچ‌گاه برای به‌دست‌آوردن موفقیت به خودوتوانایی‌هایش نگاه نکرده ومدام درحال کشف این رازدرمحیط بیرونی خودبوده واین موردبه علت پیچیدگی‌های عصرحاضر دائم افزایش پیداکرده است. درواقع مامی‌خواهیم باتوجه به اطلاعات گذشته خودآینده‌مان راهدایت کنیم که بایدبدانیم درواقع این امر،درعصرحاضرغیرممکن است .... ادامه این مطلب را در مقاله‌ای تحت عنوان «موفقیت حاصل یک فرایند است» بخوانید.


بابلیتوین،تنیسورحرفه‌ای ومشاورارشداقتصادی دروال‌استریت بوده وتاکنون موفق به کسب مدال‌های بسیاری درمسابقات داخلی آمریکاومسابقات جهانی شده است. امارازموفقیت اوچیست؟قطعااوازابتدایک قهرمان به دنیا نیامده،بلکه باتلاش‌های فراوان وانتخاب بهترین راهکارها توانسته است به چنین موفقیتی،هم درزمینه ورزش وهم درزمینه شغلی،دستیابد. داستان زندگی باب را در شماره 335 موفقیت بخوانید.


هرکدام ازما درزندگی روش ومنش خاصی رابرگزیده‌ایم که مطابق باآن تصمیم می‌گیریم ورفتارمی‌کنیم که انتخاب این روش نیزاغلب باتوجه به شخصیتی است که هریک ازماداریم ومی‌دانیم تحت تاثیرتیپ‌های شخصیتی مختلف رفتارهای متفاوتی خواهیم داشت. معنای اصلی شخصیت چیست؟چرامهم است وچگونه بایدانواع مختلف آن رابشناسیم ودربرابرافرادباشخصیت های متفاوت عمل کنیم؟دراین خصوص بادکترنویدنوری،روان‌شناس ومشاورخانواده
گفت‌وگوکرده‌ایم.


در بخش سرگرمی ‌و انتهایی مجله پیش‌بینی‌های نیمه اول مهر ماه برای متولدین ماه‌های مختلف نکاتی مطرح شده که خواندنش خالی از لطف نیست. مثلا تیر‌ماهی‌ها بدانند: «درفصل پاییزرنگارنگ وطلایی،زندگی تومانندطبیعت دستخوش تغییراتی می‌شود.این تحولات رابپذیرچون آن‌ها یکی ازعوامل بزرگ موفقیت هستند....»

 تعداد بازدید: 2850
دانلود مجله   ارسال به دوستان
امتیاز کاربران:

اشتراک گذاری

من
من این شماره رو میخوام باید چکار کنم؟
اکبر توانگر
دوست دارم با مجله همکاری کنم چطور باید همکاری کنم

فرم ثیت نظر

سبد خرید

تعداد: 0
قیمت: 0  ریال

تمام حقوق این سایت متعلق به مجله موفقیت می باشد.