ثبت نام | کاربر گرامی خوش آمدید!

سخن سردبیر

سخن سردبیر مجله موفقیت 370

سخن سردبیر مجله موفقیت 370

شگفتیهای مسیر را حس کن! رسیدیم؟ چقدر طول کشید؟ کی میرسیم؟ ... و باز دقایقی بعد: رسیدیم؟ هنوز نرسیدیم؟ چقدر طولانی است! حوصلهام سر رفت! و ... آیا تابهحال همراه کودکان به مسافرت رفتهاید؟ اگر با کودکان همسفر شده باشید، حتما جمله بالا را چندین بار در طول سفر شنیدهاید؛ اما آیا این فقط کودکان هستند که دلواپس رسیدنند؟

شگفتیهای مسیر را حس کن!


رسیدیم؟ چقدر طول کشید؟ کی میرسیم؟ ... و باز دقایقی بعد: رسیدیم؟ هنوز نرسیدیم؟ چقدر طولانی است! حوصلهام سر رفت! و ...

آیا تابهحال همراه کودکان به مسافرت رفتهاید؟ اگر با کودکان همسفر شده باشید، حتما جمله بالا را چندین بار در طول سفر شنیدهاید؛ اما آیا این فقط کودکان هستند که دلواپس رسیدنند؟

زندگی سفر عجیبی است؛ سفری که میلیونها نفر در طول مسیر آن برای خود مقصدهای مختلفی در ذهن میپرورانند و این در حالی است که دستاورد و حاصل زندگی نه در مقصد و انتها، بلکه در طول مسیر زندگی پخش شده است.

تصور قرارداشتن هدف در آن دوردستهای دستنیافتنی و شب و روز تلاشکردن و خود و زندگی خود و عزیزان را رسیدن به آن مقصد دوردست فداکردن باعث میشود که بسیاری یادشان برود که در کودکی، کودکی کنند و در جوانی، جوانی و وقتی به سن میانسالی و فرسودگی میرسند، تازه حسرت دوران جوانی را میخورند که بر سر هیچ و پوچ آن را از دست دادهاند.

قرن بیستویک، قرن فریبدهندهای بهخصوص برای جوانان است و در این قرن همه بهدنبال فایده میگردند. وقتی از جوانی میپرسی چرا بیشتر تلاش نمیکند، بلافاصله میپرسد چه فایده؟ و با این سوال تو را نیز همچون خود در چرخه ذهنی فایده یا بیفایدهبودن کارها میاندازد و آیا میدانید نتیجه این فایدهگرایی صرف چیست؟ بیتلاشی و دسترویدستگذاشتن و خود را بلااراده در جریان زندگی به حال خود رهاکردن!

اما حقیقت این است که فایده و دستاورد و نتیجه هر کاری قبل از آنکه در مقصد و انتها قرار داشته باشد، در طول مسیر پنهان شده و تنها با قدم در راه نهادن و هشیارانه به پیش رفتن است که میتوان در کنارههای جاده زندگی سرسبزترین درختان و زیباترین و خیرهکنندهترین خاطرات را شاهد بود و به شعف و شادمانی بینظیر زندهبودن دست یافت.

شاید ایام قبل از امتحانات، انسان را در شرایط روحی سخت و آزاردهندهای قرار دهد، اما تسلیمنشدن در مقابل آزمونهای سخت زندگی، باعث میشود که روحیه فرد سخت و آبدیده شده، اندیشه او صیقل یابد، اراده او تقویت شود و این قدرت و اطمینان و اعتماد و عزتنفسی که بهواسطه مقاومت و تلاش مستمر در طی مسیر آزمون نصیب فرد میشود، ارزشش به مراتب بیشتر از هر جایزه و پاداشی است که نهایتا قرار باشد نصیب فرد شود.

انسان موفق در زندگی روزانه خود فقط بر اساس اصل فایدهداشتن یا کمفایدهبودن کارهایش را اولویتبندی نمیکند؛ او بر این باور است که سود و منفعت هر تلاش منحصر به یک مکان خاص نیست؛ بلکه بهصورت طرح و الگویی نامریی اما ملموس در طول کل مسیر پهن شده و تنها با قدم به پیش گذاشتن و دست به اقدام زدن است که میتوان به این جایزه بزرگ دست یافت. بههمینخاطر انسان موفق، همیشه فارغ از نتیجه، با همه وجود وارد میدان میشود و در هر لحظه از زندگیاش سعی میکند بهترین باشد. او اگر سخنران باشد، در هر جمعی سعی میکند بهترین سخنان را بگوید؛ چرا که درست در حین سخنرانی است که میتواند با یکیشدن در نگاه و دل و ذهن مخاطبین همراه آنها به روشنایی برسد و این بزرگترین پاداشی است که میتواند انتظار داشته باشد.

یک نویسنده خوب، یک پزشک کارآمد، یک مهندس ماهر و حتی یک باغبان، همه و همه، زمانی میتوانند به اوج رضامندی درونی و خلاقیت بیرونی دست یابند که بیاعتنا به نتایج مقطعی، در طول مسیر با صبر و شکیبایی و دقت و تامل به صحنههای طول مسیر خیره شوند و الگوها و پیامهای پنهان در حاشیه جاده زندگی را با چشم دل درک کنند؛ این همان مزد و منفعتی است که کائنات چشم فایدهجویان و منفعتطلبان را به روی آن بسته است.

پس همین الان چشمانت را از فردا به سوی الان برگردان و به همه آنچه الان در مقابل است، خیره شو؛ به همسر، فرزند، برادر، خواهر و هر که دوستش داری و به تو احساس همسربودن، پدر و مادر بودن و عضوی از فامیل بودن را میدهد، توجه کن. به آنها که میشناسی و حتی آنها که نمیشناسی، اما در این لحظه تاریخ دنیا با آنها همسفر شدهای، مهربانی کن و حس قدرتمند انسانیت و مهربانی به همنوع را از نزدیک در درون خودت تجربه کن. ماحصل زندگی چیزی نیست جز همین احساسات پرشکوه که اگر چشم بهسوی آنها نگردانی، هرگز نمیتوانی چیزی همقدر و همارزش آنها را در زندگی پیدا کنی! همه آنها که با شتاب جاده زندگی را دویدهاند و به قول خود به مقصد رسیدهاند، روی سنگهای کنار جاده نوشتهاند که آنچه در زندگی در جستوجویش هستی، در مکانی خاص قرار ندارد، بلکه به صورت الگو و طرحی نادیدنی اما حسکردنی و ملموس در طول جاده پخش شده است. بیایید لختی متوقف شویم و این نوشتههای روی سنگهای کنار جاده زندگی خود را با دقت بیشتری بخوانیم.

 

تعداد بازدید: 1164 تاریخ بروز رسانی: شنبه 18 فروردین ماه 1397
  ارسال به دوستان
امتیاز کاربران:

اشتراک گذاری

نظری ثبت نشده است

فرم ثیت نظر

سبد خرید

تعداد: 0
قیمت: 0  ریال

تمام حقوق این سایت متعلق به مجله موفقیت می باشد.